תקנון אתר

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1. starz - שם המותג (סימן מסחרי) של ליטל קורן ע"מ 061111225
2. האתר - אתר האינטרנט https://starzbylital.co.il/.
3. המוצרים - המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
5. לקוח - כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

כללי
1. אתר זה (להלן: "האתר") הוא בבעלותה של ליטל קורן ע"מ 061111225 ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר
1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).
• המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
• המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
• הרכישה היא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.
2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני שלה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.
3. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, כפוף להוראות הדין החל.
4. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

ביצוע רכישה באמצעות האתר
1. המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יבחר את המידה והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
3. starz תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מידות ו/או אביזרים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

רכישת מוצרים באתר לאחר ביצוע הרשמה
1. הזמנה שתבוצע באתר תהווה הצעה לרכישת הבגדים ו/או המוצרים המפורטים באתר. קיבול ההזמנה ע”י starz תיעשה רק עם קבלת אמצעי התשלום והשלמתו.
2. התשלום עבור רכישת הבגדים ו/או המוצרים המוצעים למכירה באתר מתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי .
3. יובהר כי starz שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את דרכי אמצעי התשלום האפשריים באתר ע”פ שיקול דעתה בלבד וללא צורך במתן הודעה מקודמת ו/או התראה.
4. היה והוסיפה starz אפשרות לתשלום באמצעי נוסף, יחולו ההנחיות וההוראות המופיעות בתקנון זה גם עליו.
5. עם ביצוע ההזמנה, תיבדק תקינותו של כרטיס האשראי בו ביקש הלקוח לבצע את העסקה ורק לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי תשלח הודעה ללקוח בדבר אישור העסקה.
6. הודעה בדבר אישור עסקה אינה מחייבת את starz לספק ללקוח את המוצרים שהזמין והיא רק מעידה שפרטי ההזמנה ופרטי האשראי התקבלו ונקלטו במערכת האתר.
7. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי starz יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.
8. במקרה בו יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח לא תקף ו/או לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה בנושא ויתבקש לספק אמצעי תשלום אחר או לבטל את ההזמנה.
9. יובהר כי אישור פעולת הרכישה באתר מותנה בהמצאות המוצר הנדרש במלאי מחסני starz במועד ההזמנה ו/או מועד האספקה.
10. במקרה של ניסיון לרכישת מוצר שאזל מהמלאי וטרם עודכן באתר המידע אודות היותו חסר, starz לא תהייה חייבת לספק את המוצר ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה מצד הלקוח ו/או מי מטעמו בעניין זה. לעניין זה יובהר כי אין לפרש את ההודעה בדבר אישור עסקה שנשלח אל הלקוח מאת starz לאחר ביצוע רכישה באתר כמחייבת את starz לספק את המוצרים שנרכשו והודעה זו הינה בגדר אישור קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד.
11. במקרה בו הושלמה ההזמנה באתר ע”י הזנת פרטי התשלום ויתברר כי המוצר המופיע בהזמנה חסר במלאי, יבוטל החיוב. במקרה בו בוצע התשלום בפועל של סכום ההזמנה, יוחזר ללקוח הסכום המלא בעבור ההזמנה ו ו/או יינתן לו זיכוי על פי בחירתו.
12. במקרה של חיוב בטעות שנוצר ע”י חברת האשראי, האחריות ליידע את starz מוטלת על הלקוח לצורך טיפול וביצוע זיכוי.
13. מניין הימים לביצוע המשלוח יחל ביום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי.

משלוח לכתובת הלקוח
הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות משלוח עד הבית
1. תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.
2. הלקוח שבחר במשלוח לפי פרק זה, יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר מעת לעת. למרות האמור, starz עשויה להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסויימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3. starz תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.
4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

איסוף עצמי
הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות איסוף עצמי.
1. starz מאפשרת ללקוחותיה לאסוף, ללא תשלום, את המוצרים שהוזמנו על ידיהם, בסטודיו באשדוד.
2. לאחר השלמת בחירת המוצרים, לקוח שבחר באפשרות של איסוף עצמי, יסמן את האופציה הנכונה בטופס התשלום.
3. לאחר השלמת הכנת המוצר ואריזתו, starz יצרו קשר עם הלקוח לעדכון על מצב החבילה.
4. איסוף המוצר יבוצע בתיאום מראש מול הסטודיו בטלפון 054-4344947.
5. החבילה תמתין ללקוח בסטודיו למשך 7 ימי עסקים. אם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כסרוב לקבל והלקוח יזוכה בגין ההזמנה.

הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים
1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה עד 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה באתר, אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד starz וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד starz.
2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. starz עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
3. starz לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.
4. אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת משלוחים חיצונית. ישנם אזורים שבהם לא ניתן שירות על ידי חברת המשלוחים. אם ההזמנה היא לאחד האזורים הללו, אפשר לשלוח את המוצרים למקום אחר.
5. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל, UPS ו/או כל גוף אחר באמצעותו תבצע starz את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
6. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר starz.
7. starz תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת starz.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
2. כל לקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ובתנאי שהביטול נעשה בכפוף להוראות החוק. יובהר כי המונח לקוח בסעיף זה מתייחס למזמין בלבד.
3. מוצרים אשר הוצעו למכירה שלא בגדר הנחות ו/או מבצעים ו/או הגרלות ו/או כל הטבה מסוג אחר, ניתן יהיה להחזיר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
4. מוצרים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או מכירות סוף עונה ניתן יהיה להחזירם תוך 2 ימי עסקים מיום קבלתם וזאת בכפוף להוראות החוק.
5. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
6. בהתאם להוראות משרד הבריאות, לא ניתן להחליף או להחזיר גרביים/גרביונים/בגדים תחתונים אשר נפתחו/נמדדו/יצאו מאריזתם.
7. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול וטרם יצאה ההזמנה לשילוח, תבוטל ע”י starz ללא חיוב כספי כולל דמי המשלוח. יובהר כי זיכוי כספי יינתן ע”פ הקבוע בחוק.
8. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול לאחר שיצא המוצר לשילוח, תבוטל ע”י starz אך ורק לאחר הגעת הפריט בחזרה אל starz ויינתן בגינה זיכוי כספי מלא למעט עלות המשלוח. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
9. הלקוח ישלח בחזרה את המוצר על חשבונו.
10. כתובת להחזרת מוצרים: כוכב השחר 5 אשדוד
11. כתנאי לקבלת זיכוי, חייב הלקוח בקריטריונים הבאים:
• המוצר יוחזר למחסני starz ללא פגם ו/או נזק, במצב פיזי זהה למצבו כפי שנשלח ללקוח ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
• תצורף למוצר חשבונית מס/קבלה מקורית, כפי שהתקבל בידי הלקוח.
• בהתאם לחוק לא ניתן יהיה להחזיר או להחליף גרביים, גרביונים ובגדים תחתונים.
12. לעניין זה יובהר, כי במידה ולא יוחזר הבגד במצב ובתנאים המדויקים כאמור לעיל, לא יינתן זיכוי כספי ו/או שובר זיכוי ו/או כל סוג אחר של זיכוי. למען הסר ספק, לצורך קביעת מצב המוצר המוחזר ולצורך מתן זיכוי כספי ו/או שובר להחלפה תהיה starz המוסמכת היחידה והבלעדית לקבוע את מצב המוצר בהתאם לתנאים בסעיף 11 לעיל.
13. לעניין פגם שנמצא במוצר לאחר שיצא ממחסני starz ונשלח אל הלקוח, ולא התקבלה הודעה אצל starz בדבר היותו של המוצר פגום, בתוך 24 שעות מרגע קבלתו בידי הלקוח, יהווה הדבר הוכחה כי לא נפל פגם במוצר וללקוח לא תהייה כל טענה כנגד starz בדבר קיומו של פגם במוצר.
14. היה ואושר ביטול העסקה ע”י starz, יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד ובאותם תנאים בהם בוצעה עסקת הרכישה.
15. בקשה לביטול עסקה תתבצע ע”י העברת הבקשה לstarz באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
16. ביצוע ביטול עסקה מול חברת האשראי יהיה כפוף ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי ו-starz תעשה כל שביכולתה על מנת לוודא טיפול מהיר ויעיל של חברת האשראי.

אחריות ושרות
1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים.
2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של starz על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

קניין רוחני
1. כל זכויות הקניין הרוחני של starz לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של starz.
2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של starz מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של starz.
5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
6. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של starz.

שונות
1. starz ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
2. רישומיה הממוחשבים של starz בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
3. starz תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת עליך בלבד.
4. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בראשון לציון.